تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

فسخ نکاح

شرایط و قواعد فسخ نكاح

عبارت است از بر هم زدن عقد نکاح که تنها به اراده صاحب حق واقع مي شود و در زمره ي ايقاعات است نه قراردادها. فسخ كننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نكاح مجنون با ولي با قيم اوست. فسخ نكاح طبق ماده 1120 قانون مدني شامل انحلال يا بر هم خوردن نكاح به يكي از عوامل قانونی بدون دخالت زوج يا زوجه است و به دليل اهميتي كه درامر نكاح وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردي كه قانون آنرا ذكر كرده است، حق فسخ نكاح براي طرفين نكاح به وجود مي آيد.

موارد اشتراک ميان فسخ نكاح و طلاق :
1-  هم فسخ نكاح و هم طلاق يك عمل حقوقي يك جانبه يا ايقاع بوده و باعث منحل شدن ازدواج مي شود .
2-  فسخ نكاح و طلاق هيچ يك نسبت به ما قبل تاثير نداشته و نكاح از زمان وقوع فسخ ، و يا طلاق پايان يافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار مي آيد .
3-  عده طلاق و فسخ نكاح در هر دو سه طهر بوده و در صورتي كه زن عادت زنانگي را نبيند در آن صورت سه ماه تمام عده مي باشد . ماده 1151 قانون مدني بيان مي دارد:  «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت  زنانگي نبيند در اين صورت عده او سه ماه است » .
 
موارد افتراق بين فسخ  نكاح و طلاق :
1- در مورد  مهر، تفاوت هايي بين فسخ نكاح و طلاق وجود دارد از جمله اينكه هرگاه طلاق قبل از نزديكي واقع شود زن، مستحق نصف مهريه است ، درحاليكه درفسخ نكاح هرگاه عقد قبل از نزديكي فسخ شود زن مستحق  مهريه نبوده ، مگردر زماني كه نكاح به دليل عنن فسخ شده باشد كه در آن صورت زن مستحق نصف مهريه مي باشد .
2- در زمان طلاق زن بايد در طهر غير مواقعه باشد درحاليكه درفسخ نكاح اين شرط وجود ندارد .
3- طلاق در حقوق ايران به وسيله  مرد انجام مي شود ، در حاليكه در فسخ نكاح يا ازطرف شوهر يا از طرف زن انجام مي شود .
4- فسخ نكاح هيچ گونه حرمتي ايجاد نمي كند،  درحاليكه در طلاق بعد از 3 بار حرمت  ايجاد مي شود .
5- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمي جرم شناخته شده، برعكس عدم ثبت رسمی فسخ نکاح جرم شناخته نمي شود .
6- طلاق در ازدواج دائم است، اما فسخ نكاح هم در ازدواج دائم و هم در ازدواج موقت است .
7- در فسخ نكاح هيچ گونه حق رجوعي براي مرد وجود ندارد،  درحاليكه درطلاق رجعي  براي مرد تا زماني كه زن درعده است حق رجوعي وجود ندارد» 
 
موارد فسخ نكاح
« فسخ ازدواج داراي قواعد ويژه اي است كه با احكام خيارات درقراردادهاي مالي يكسان نيست پاره اي از عيوب موجود در زن يامرد ، تدليس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نكاح به شمار آمده است . مبناي فسخ ازدواج در اين موارد، جلوگيري از زيان همسري است كه حق فسخ  براي او شناخته  شده است ، مثلا همسري كه فريب خورده يا ندانسته با ديوانه اي ازدواج كرده، است مي تواند ازدواج را بهم  بزند . »
 
 عيوب :
اول – عيوبي كه هم براي زن  و هم براي مرد حق فسخ  به وجود می آورد:
تنها عيبي كه هم براي زن و هم براي مرد حق فسخ را به وجود مي آورد جنون است «بنابراين چنانچه در زمان نكاح طرف ديگر از جنون ديگري آگاه نباشد به محض اطلاع از اين موضوع، حق فسخ نكاح را خواهد داشت . جنوني كه موجب حق فسخ نكاح مي گردد جنون مطلق است ، بنابراين  جنون به هر درجه اي كه باشد موجب حق فسخ نكاح  براي طرف ديگر مي گردد . »
در ماده 1121 قانون مدني چنين آمده است: « جنون هر يك از زوجين به شرط استمرار ،اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است  » . پس تفاوت نمي كند كه جنون از نوع مستمر باشد يا ادواري درهر دو صورت، امكان حق فسخ براي طرفين ايجاد مي شود .
طبق ماده 1124 قانون مدني : « عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ  براي مرد است كه عيب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »  . درهمين حال  درماده 1125 همان قانون  آمده است « جنون و عنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود  » . بدين ترتيب اين تفاوت بين جنون مرد و جنون زن وجود دارد البته بر طبق ماده  1126 قانون مدني : «هريك  از زوجين قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت » زيرا ضرر را پذيرفته و به زيان خويش اقدام كرده است، پس نبايد از خيار فسخ كه براي رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون، چنين توجيه شده است كه اگر زن در دوران زناشويي مجنون شود ، شوهر مي تواند به وسيله كار و فعاليت خود  نفقه ي او را تامين نمايد و از او نگاهداري كند، ولي هرگاه  شوهر پس از عقد مجنون شود  علاوه بر آنكه كسي نيست  كه بتواند نفقه ي زن را بدهد و جز از طريق فسخ  نكاح زن راه ديگري ندارد . »
« لافَرْقَ بَيْنَ الجنون المُِطْبَق وغيره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وط ء اولا وفي معَني الحضاء الوِجاءُ .»
 به اين معنا كه : « در مورد ديوانگي، فرقي ميان  ديوانگي دائم  و ديوانگي دوره اي ،ميان ديوانگي پيش ازعقد نكاح و پس از آن و ميان وقوع نزديكي و عدم وقوع آن نيست ».
« پس جنون شوهر يا زن، چه دائمي باشد و چه ادواري باشد از موجبات فسخ نكاح به شمارمي آيد به شرط اينكه استقرار داشته. باشد، يعني پايدار باشد ».

دوم – عيوبي در زن كه تنها براي شوهر حق فسخ ايجاد مي كند 
طبق ماده 1123 قانون مدني:  عيوب  ذيل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود :
1-    قرن
2-    جذام
3-     برص
4-     افضاء
5-     زمين گيري
6-     نابينايي از هر دو چشم

- سوم  : عيوبي كه درمرد وجود داشته و تنها براي زن حق فسخ ايجاد مي كند:
قانونگذار منحصراً عيوبي در شوهر را موجب  فسخ نكاح مي داند كه اين عيوب مانع از انجام وظايف زناشويي شود و اين عيوب عبارتند از :
الف – خصاء و آن عبارت است از اخته  بودن مرد .
ب  – عنن به شرط  اينكه ولو يكبار عمل زناشويي را انجام نداده باشد .
ج  - مقطوع بودن اندام  تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد .
بنابراين هر يك از اين سه عيب كه قدرت انجام وظيفه زناشويي را از مرد سلب كرده باشد، عقد نكاح موجب حق فسخ براي زن خواهد بود ، مگر در عنن كه اگر بعد از عقد هم حادث شود به زن حق فسخ  نكاح رامي دهد .
بيماري هاي ديگر مرد به زن حق فسخ نمي دهد ليكن اگر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد مانند ايدز، زن حق دارد از انجام زناشويي با او امتناع كند و اين امتناع از مصاديق  نشوز نمي باشد و مانع استفاده از حق نفقه نمي باشد . »
همانطور كه درماده 1127 قانون مدني آمده است: « هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض  مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت  كه از نزديكي با او امتناع  نمايد و امتناع به علت مزبور  مانع حق نفقه نخواهد بود .»

تعاريف بيماري هايي كه موجب حق فسخ نكاح  است از لحاظ پزشكي :


تعريف قرن:
« قرن، به معني وجود نسوج سخت فيبري یا غضروفي در مجراي مهبل و دهانه رحم است كه مانع از انجام عمل زناشويي است كه اين مورد با جراحی ترميمي احتمال بهبودي دارد .
تعريف  برص :
غلبه سفیدی بر سیاهی پوست یا برعکس ، در قسمتی از بدن که همراه با خارش زیاد می باشد  .
تعريف افضاء :
یکی شدن مجرای بول و حیض بر اثر پارگی را افضاء گویند .
تعریف جذام :
بیماری است که در آن اعضاء بدن بیمار خشک شده و گوشت بدن می ریزد .
تعریف خصاء :
خصاء در اصطلاح حالت اختگی یا کشیده شدن بیضه می باشد . در این حالت نعوظ صورت می پذیرد ولی انزال و تناسل خیر .
تعریف جب :
مقطوع بودن آلت تناسلی است به قدری که عمل زناشویی مقدور نباشد . 
تعريف عنن :
اختلال ميل جنسي و ضعیف شدن قوه نشر آلت تناسلی در مردان بطوریکه عدم توانايي در انجام وظايف زناشويي و مقاربت جنسی به شکل دائمي يا طولاني مدت را شامل گردد . بيماريهاي مضعف ، خستگيها و نگراني ها ممكن است موقتاً قدرت جنسي را كاهش دهند يا سبب عدم توانايي جنسي گردد . معمولاً عنن دائمي قبل از 50 سال نادر است و اگر از عيوب تشريحي  مادرزادي يا اكتسابي دستگاه تناسلي بگذريم عنن در جوانان و سنين متوسط منشأ رواني دارد . عنن با معاينه ظاهري تشخيص نمي باشد چرا كه بسياري از مردان داراي قوه كامل جنسي در هنگام معاينه تا درجه نعوظ نبوده و خجالت و عوامل رواني ناشي از آن سبب عدم ايجاد نعوظ خواهد شد. دراين موارد آزمايش حالت نعوظ شبانه با N.P.T يا Nocturnal penile tammescence به اين مسئله  كه مرد مورد آزمايش، قدرت ايجاد نعوظ دارد يا خير مي پردازد . ارزش آزمايش  N.P.T درتشخيص عنن حقيقي عضوي و تميز آن از ناتواني جنسي رواني  85 تا 80 درصد است » . 


خصوصيات خيار فسخ :
«1- خيار فسخ قابل اسقاط است يعني چون حقي است غير مالي ،ميتوان ضمن عقد نكاح، سقوط آنرا شرط كرد  (ماده 4480)  فسخ نكاح از حقوقي است كه براي شخص زن و شوهر شناخته شده و قابل انتقال به ديگري نيست، به ارث نيز منتقل نمي شود . زيرا در اثر موت  نكاح منحل مي شود و ديگر موردي براي فسخ  آن باقي نمي ماند  » .
2- « خيار فسخ فوري است. دادن خيار درموارد عيوب و تدليس به يكي از زوجين براي جبران زيان روحي يا حيثيتي است »  . « قانون گذار فرض ميكند كه اگر كسي به علت فسخ و حكم قانون، در باب حق بر هم زدن  نكاح و فوريت  آن ، آگاه  باشد و با اين وصف رابطه اي زناشويي را باقي گذارد و به اختيار از حق خويش صرف نظر كرده است . » 
3-« جهل به حكم خيار و فوريت آن قابل قبول است به اين معني كه دارنده خيار جاهل به حكم باشد مثل اينكه زن نداند ، پس از اگاه شدن از جنون شوهر ، فوراً مي تواند اخذ به خيار كند و الا حقش ساقط است . 
برطبق ماده 647 قانون مجازات  اسلامي مصوب 1357 « چنانچه  هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي ازقبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي موقعيت اجتماعي ، شغل ، سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد  و عقد بر مبناي  هر يك از آنها واقع  شود ، مرتكب  به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال  محكوم ميگردد . » 
 
خيار تخلف از وصف :
در ماده 1128 قانون مدني آمده است: « هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شودكه، طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور درعقد تصريح شده يا عقد متبایناً در آن واقع شده  باشد .
چنانچه  هنگام عقد نكاح شرط و صفتي را درطرف ديگر در نظر بگيرد و باتوجه به اين صفت با يكديگر ازدواج نمايند بعد از عقد مشخص گردد كه طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ براي طرف ديگراست . فرضاً اگر مرد خود را، بي زن قلمداد كند و بعد از عقد نكاح مشخص شود كه مرد زن دارد ، حق فسخ براي زن هست  ،همچنين چنانكه زن ازدواج نموده و قبل از زناشويي  طلاق گرفته و شوهر از اين امر مطلع نبوده است اين امر از مصاديق  فسخ نكاح است.
تدليس و تخلف از شرط صفت به هم نزديك  و تفكيك آنها در عمل دشوار است و ممكن است دختري خود را باكره بداند، يا اينكه براثر پرش و ورزش بكارت خود را ازدست داده است يا پسري اشتباهاً خود را منتسب به يكي از بزرگان تلقي و داراي وصف مذكور  معرفي كند و با شرط وجود صفت يا تباني بر آن، نكاح صورت گيرد و پس از عقد آشكارگردد كه، طرف فاقد وصف  مقصود بوده و حتي خود او نيز در وجود صفت اشتباه مي كرده است. دراين فرض، چون قصد  فريب و عمد وجود نداشته ،تدليس صدق نمي كند ، اما نكاح  به علت تخلف از شرط صفت  قابل فسخ است.
 
قواعد حق فسخ :

شرايط زير براي به وجود آمدن حق فسخ  براي مرد و زن ضروري است :
1- وجود عيب درحال عقد :
عيوب ذكر شده چه براي مرد و چه برا ي زن  بايد در حين عقد وجود داشته باشد تا حق فسخ براي طرف ديگر باشد ، درا ين جا دو مورد استثنا وجود دارد :
الف) جنون مرد چنانچه بعد از عقد هم حادث  شود براي زن  حق فسخ خواهد بود .
ب ) عنن مرد هرگاه بعد از عقد حادث شود  براي زن حق فسخ خواهد بود .
2- عد م اطلاع  از عيب حين عقد :
چنانچه هر يك از طرفين عقد نكاح هنگام عقد عالم به وجود عيب  باشد طرف ديگر حق فسخ نخواهد  داشت (ماده 1126 قانون مدني ) 
3-رضايي بودن  فسخ : 
زن يا شوهر درصورت وجود يكي از موجبات  مذكور مي تواند ازدواج را فسخ كند. فسخ به هر لفظ ياعملي كه دلالت بر آن كند، تحقق مي يابد و رعايت ترتيبات و تشريفاتي كه براي طلاق مقرر است، درفسخ شرط نيست ( ماده 1132 ) كسي كه داراي حق فسخ است، بايد اراده خود را بر فسخ به گونه اي  اعلام كند. مثلاً مي تواند از طريق اظهار نامه رسمي يا پست سفارشي اين كار را انجام دهد .البته براي اينكه بتواند انحلال نكاح را در دفتر رسمي و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نيز برا ي حل اختلاف كه اغلب در اين گونه موارد پيش مي آيد، رجوع به دادگاه ضرورت دارد.
 4- فوريت  خيار فسخ :
خيار ات موجود  در نكاح فوري است. ( ماده  1131 قانون مدني ) و دارنده حق فسخ بايد در كوتاهترين مدتي كه عرفاً مي تواند حق  فسخ خود را اعمال كند اراده خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام دارد ، زيرا خيار فسخ  براي رفع ضرر همسري است كه اين حق  به او داده شده است. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم  بوده، باعرف است. بنابراين اگر دارنده حق فسخ  بعد از آگاهي از علت فسخ  ( مانندعيب  و تدليس ) به فوريت حق خود را اعمال نكند،  خيار او ساقط مي شود. به شرط اينكه علم به حق فسخ خود و فوريت آن داشته باشد . درصورت  جهل به حق فسخ  و فوريت آن يا جهل به يكي از  اين دو امر ، خيار ساقط  نخواهد شد ».
 
گروه وکلای ایران در جهت احقاق حق شما تمام تلاش خود را بکار خواهد بست، برای تنظیم وقت مشاوره با شماره 09123571239 تماس بگیرید،موفقو پیروز باشید.
 
برچسب های این مطلب : فسخ نکاح - شرایط فسخ نکاح - وکیل فسخ نکاح - موارد فسخ نکاح - شرایط حق فسخ نکاح

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.