تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


بانک سوالات خانواده

1 يکی از موارد طلاق، عدم تمکين زوجه است. مراحل طلاق به چه صورت است؟

عدم تمکين زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقديم دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان می تواند با رعايت مقررات و تقديم دادخواست همسر خود را مطلقه کند و عدم تمکين زوجه موجب م یگردد که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق زن نتواند از حقوق خود مثل، تا نيمی از دارايی و يا اجرت المثل موضوع تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نمايد.

-2 زوجه به دليل عدم تمکين و بدون اجازه زوج در منزل پدر خودبه سر می برد و در غياب زوج قسمتی از اثاثيه منزل را با همدستی برادرش برده، مراحل قانونی آن چگونه است؟ و آيا  آرايی در اين گونه موارد از سوی دادگاه صادره شده؟ و آيادر هنگام تنظيم دادخواست طلاق تأثيری در محکوميت زن دارد؟جهيزيه از جمله دارايی زن می باشد که با بردن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می دهد و اگر زوج با بردن جهيزيه توسط زوجه موافق نباشد مشاراليها می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و تأثيری در طلاق ندارد ولی چنانچه زوجه به همراه جهيزيه خود مقداری از اثاثيه متعلق به زوج را به عنوان جهيزيه معرفی و در هنگام تأمين اموال با خود ببرد زوج می تواند به دادگاه موضوع را اعلام و استرداد آن را مطالبه نمايد ولی موضوع جنبه کيفری ندارد و صرفاً زوجه  ضامن مثل و يا قيمت آن می باشد.

-3 آيا پس از محرز شدن عدم تمکين زوجه از سوی زوج توسط شورای حل اختلاف، آيا شورای حل اختلاف می تواند حکم الزام به تمکين صادر کند يا دادگاه خانواده؟ شورای حل اختلاف صلاحيت رسيدگی به دعوی تمکين ندارد و با توجه به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف با ارجاع دادگاه، شورای سعی درحصول سازش بين زوجين می نمايد.

-4 زوجه در هنگام ترک منزل مشترک خويش مقداری پول نقد، سکه و وسايل شخصی زوج را که به صورت امانت در منزل بوده به همراه اموال خود برده و دادخواست طلاق داده و بدنبال آن هم زوج  دادخواست الزام به تمکين داده چگونه می توان آن را اثبات رساند؟ صرفاً با اقرار ايشان يا شهادت شهود قابل اثبات است.

-5 به جهت دوری از وطن آيا می توان به برادرم وکالت تام الاختيار در زمينه طلاق زوجه بدهد تا ايشان با انتخاب نمودن وکيل دادگستری مسئوليت امور را بر عهده بگيرد؟ چنانچه اختيارات لازم در وکالت نامه برادرتان برای انتخاب وکيل در مطلقه نمودن همسر و ... اعطاء شده باشد برای اين امر از طرف شما وکيل اختيار کند و نياز به حضور شما نيست.

-6 اگر زن در خانه شوهر باشد و تمکين نکند می تواند تقاضای نفقه بدهد؟ اگر ثابت شود که تمکين نمی کند ناشزه است (که معمولاً ثابت نمی شود) مستحق نفقه نخواهد بود.

-7 زوجه بدون اجازه، منزل را ترک و به زادگاهش که محل عقد بوده نزد مادرش رفته؛ آيا برای دادن دادخواست الزام به تمکين می بايست محل اقامت (فعلی ايشان) طرح دعوی نمايد يا در محل سکونت زوج و آيا زوجه که مهريه خويش را در مقابل حج واجب با متن دستنويس و امضاء هبه نموده می تواند هبه خويش را پس بگيرد يا خير؟ دادخواست الزام به تمکين را بايد در دادگاه محل سکونت زوجه طرح شود. چون هبه معوض بوده است، خير، نمی تواند عدول نمايد.

-8 آيا در صورت عدم تمکين زن نفقه از او ساقط می شود يا مهريه؟ با توجه به اين که عدم تمکين زوجه دادخواست از ناحيه زوج در دادگاه مطرح می گردد و بنابراين صدور حکم به تمکين کاشفيت از عدم تمکين زوجه، از زمان تقديم دادخواست داشته و در نتيجه از زمان تقديم دادخواست نفقه به زوجه تعلق نمی گيرد.

-9 با در دست داشتن رأی دادگاه مبنی بر عدم تمکين زوجه، آيا می توان با توجه به رأی دادگاه تقاضای اجازه ازدواج مجدد نمود يا خير؟ به چه صورت؟ صرف حکم عدم تمکين برای اجازه ازدواج مجدد کافی نمی باشد، بلکه بايد پس از قطعيت رأی تقاضای اجراء را مطرح و با صدور اجرائيه و دعوت زوجه يا محکوم عليها حاضر به تمکين نباشد مراتب توسط اجرای احکام صورت جلسه و سپس رأی قطعی به ضميمه صورت جلسات امتناع زوجه از تمکين ضميمه دادخواست ازدواج مجدد شده و با استناد به مواد 17 و 16 قانون حمايت دعوی اجازه ازدواج مجدد مطرح گردد.

-10 با در دست داشتن حکم الزام به تمکين زوجه و اجرايی شدن آن توسط نيروی انتظامی شده ولی زوجه در منزل حضور نداشت و عدم حضور ايشان به دادگاه اعلام شده است. آيا فرستادن اظهارنامه با در دست داشتن حکم الزام به تمکين برای زوجه لازم است يا خير؟ پس از صدور حکم تمکين از طريق صدور اجرائيه عمليات اجرايی با دعوت از زوجه به عمل می آيد و نياز به ارسال اظهارنامه نمی باشد.

-11 زوجه تقاضای مطالبه مهريه را داده و حکم به نفع ايشان صادر شده، چگونگی شرايط اعسار و تقسيط مهريه چه موقع است؟ آيا زوج حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارد يا خير؟ اگر زوج به زندان رود چه مدت دادخواست تقسيط رأی به طول می انجامد؟ دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را به دادگاه ارائه و تقاضای تقسيط نمايند با احراز اعسار محکوم به پرداخت قسطی مهريه خواهيد شد و با پرداخت اقساط، زندان منتقی است.

-12 زوجه به محض انعقاد عقد، مهريه اش را به اجرا گذاشته اعلام داشته که تا زمانی که زوج مهريه را پرداخت نکند زوجه به منزل وی نمی آيد. حق حبس چيست؟ آيا زوجه می تواند حکم جلب زوج را از دادگاه بگيرد؟ آيا بعد از تقسيط مهريه زوج می تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد را بنمايد؟ آيا می توان زوج ثابت کند که زوجه قصد کلاهبرداری را از طريق مهريه اش را دارد؟ زوجه از حق حبس استفاده نموده است مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفای وظايفی که در مقابل زوج دارد امتناع نمايد. نمی توان گفت عمل وی کلاهبرداری است يا وی قصد کلاهبرداری دارد. با اين وصف محکوميت قطعی زوج به پرداخت مهريه و ابلاغ اجرائيه

چنانچه زوج مهريه را نپردازد يا اين که اعسار خويش را در همان دادگاه به اثبات نرساند وی می تواند با اعمال ماده

قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی حکم جلب زوج را بگيرد، بعد از تقسيط مهريه و پرداخت قسط اول حق حبس وی زائل می شود و زوجه مکلف به تمکين است و چنانچه به دليل موجه قانونی حاضر به تمکين نباشد زوج می تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد و توضيح ضروری 87 هيأت عمومی /5/22/ اين که به موجب رأی وحدت رويه 708 ديوان عالی کشور تقسيط مهريه نافی حق حبس زوجه نيست مع الوصف به موجب آن تا پرداخت آخرين قسط مهريه حق حبس به قوت خود باقی است.

-13 آيا در عدّه طلاق مرد بايد به زن نفقه بدهد؟ فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکليف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گيرد و اگر بعد از

صدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گيرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکليف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گيرد.

-14 زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهيانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائيه تا کنون زوجه نتوانسته اين مبلغ را از وی دريافت کند آيا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست و به موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم می توان از حقوقش کسر گردد؟ مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کيفر حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه تعيين گرديده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکايت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نمايد و چنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نمايد پس از تقاضای اجرا از ناحيه محکوم له، چنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نيايد محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکوميتهای مالی تقاضای حبس وی را بنمايد و يا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنمايد. ضمناً طرح شکايت ترک انفاق مستلزم مالی منفق نمی باشد و به لحاظ توان مالی می بايست نفقه فرزندان را بپردازد.

-15 راجع به ماده 1085 قانون مدنی اين که تمکين در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهريه را قسطی کرده باشند به محض دريافت اولين قسط بايد تمکين صورت گيرد يا اين که تا دريافت کل مهريه زوجه می تواند تمکين نکند؟ تقسيط مهريه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراين با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کليه مهريه زوجه می تواند از تمکين امتناع و نفقه را مطالبه نمايد.

-16 در نکاح موقت آيا زوج نسبت به امرار معاش زوجه می توان نفقه پرداخت کند يا خير؟ قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد يا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.

-17 اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کيست؟ چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصيل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و يا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصيل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزينه تحصيل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت يا پس از گذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق می گيرد و ميزان آن به وضعيت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نيست.

-18 چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هيچ رسيدی از آن نداشته باشد؟ صرفاً با اقرار زوجه يا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بايست دليل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل

زوج زندگی نمايد اصل بر دريافت نفقه است. (مساله 16 از فصل فی النفقات تحريرالوسيله جلد 2 حضرت امام (ره) درصورت، قول زوج و با قسم، زن بايد دليلی ارائه نمايد که عليرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دريافت نموده است ولی اگر زوج غايب و در خانه نباشد و يا اين که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اينجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد بايد بينه ارائه کند که عليرغم نبودن در منزل يا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.

-19 آيا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟ زوجه در ايام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس از عقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بين آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصيل و يا هر موردی ديگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکين عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گويند. در اين مدت نيز حق و استحقاق دريافت نفقه را ندارد ولی در غير اين صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دريافت نفقه را دارد.

-20 زوج قبل از درخواست طلاق از سوی زوجه يک دستگاه اتومبيل و تلفن خريداری نموده و به نام زوجه نموده است ولی زوجه در دادگاه مدعی شد که خود وی آن را خريداری کرده است، چه طوری می توان اثبات کرد؟ در صورتی می توان اثبات کرد که اموال مذکور را زوج خريداری و به زوجه بلاعوض هبه نموده باشد و در شرايطی می

توانيد از هبه رجوع نمائيد و با ارائه دليل مثل شهاد ت شهود و يا مدرک کتبی و يا اين که اتيان سوگند طرف مقابل

را از دادگاه تقاضا نمايد.

-21 سقف نفقه زن و فرزند چه قدر است. وقتی پدری تمام خرجی زن و فرزندش را داده ولی رسيد ندارد چه کار می تواند بکند؟

آيا در اين مورد حبس هم در نظر گرفته شده است؟

در قانون سقفی برای نفقه تعيين نشده بلکه موکول به عرف وتشخيص دادگاه گرديده که با رعايت شأن و نيازهای اوليه زندگی و در مواردی جلب نظر کارشناس تعيين می شود. در هرصورت با رعايت اصل عدم اثبات پرداخت نفقه با مدعی آن (زوج) است. در مورد زندان نيز هم از لحاظ حقوقی (اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی) و هم کيفری (ترک نفقه) زندان وجود دارد. در ميزان نفقه زوجه وفق ماده 1107 قانون مدنی همه نيازهای زن در حد متعارف مورد لحاظ قرار می گيرد. به اين توضيح که در تعيين ميزان نفقه نياز زن مورد نظر قانونگذار است و نه وضعيت مالی مرد ولی درتعيين ميزان نفقه فرزندان وفق ماده 1204 قانون مدنی صرفا به قدر رفع حاجت از فرزند و با درنظر گرفتن درجه استطاعت پدر (منفق) مورد نظر مقنن است.

-22 برای گرفتن نفقه از طريق دادگاه چگونه بايد اقدام کرد؟

به دادگاه خانواده محل سکونت مراجعه و با تقديم دادخواست و تصاوير مصدق سند ازدواج و شناسنامه خويش و پرداخت هزينه دادرسی می توان اقدام کرد. ضمن آن که می توانيد ازطريق دادسرای محل سکونت مراجعه و شکايت کيفری طرح کرد وسريعتر به نتيجه می رسد. برای دريافت نفقه صرفاً از طريق دادگاه خانواده و يا دادگاهی که به قائم مقامی دادگاه خانواده رسيدگی می نمايد و در محل اقامت زوج و با توجه به ماده 13 قانون آئين دادرسی در امور مدنی محل وقوع عقدازدواج قابل مطالبه می باشد و ضميمه دادخواست دلائل نيزضميمه می گردد ولی برای شکايت کيفری ترک انفاق فقط دردادسرای محل وقوع زندگی قابل طرح می باشد.

-23 اگر خانمی در موقع عقد و قبل از ازدواج مهريه خود رااجرا بگذارد زوج توان پرداخت آن را نداشته باشد آيا در اين مورد ماده 2 نحوه اجرای محکوميتهای مالی اجرا می شود و زوج به علت عجز از پرداخت به زندان می رود؟

پس از عقد، زوجه مالک مهريه است و می تواند آن را مطالبه کند. پس از صدور حکم قطعی محکوميت زوج وی می تواند ازدادگاه تقاضای تقسيط مهريه را با طرح دادخواست اعسارنمايد. در صورت تقسيط مهريه و پرداخت به موقع اقساط، ماده 2 اعمال نمی شود والا با درخواست زوجه اعمال و زوج تا پرداخت مهريه يا تقسيط مهريه زندانی می شود. با وقوع عقدازدواج زن مالک مهر شده و می تواند مهريه را به دو طريق مطالبه نمايد. از طريق اجراييه اداره ثبت اسناد و املاک وبا مراجعه به دفتر ازدواج و با صدور اجرائيه به اجرا ثبت اسناد ارسال و از اين طريق بايد مال از ناحيه زوج معرفی و از طريق مزايده مهريه خود را از زوج اخذ نمايد و يا با اعمال ماده 96 اجرای احکام مدنی از طريق کسر حقوق، مهريه را اخذ نمايد ولی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی در خصوص حبس محکوم عليه بدون رأی دادگاه امکان پذيرنمی باشد ولی اگر مهريه را از طريق دادگاه خانواده مطالبه نمود و با صدور رأی و قطعيت آن و صدور اجرائيه چنانچه مالی از محکوم عليه به دست نيامد، ماده 2 قانون فوق الذکرقابل اعمال است و حبس محکوم عليه تا صدور حکم اعسار مطلق و يا تقسيط و يا پرداخت يکجا مهريه ادامه می يابد.

-24 دختری به عقد شخصی درآمده، قبل از اين که به خانه شوهرش برود تمکين نموده و ديگر دختر نباشد و حال زوج پس از گذشت چندين ماه حاضر نباشد وی را به خانه ببرد، آيا علاوه بر مهريه می تواند دادخواست نفقه و تعيين تکليف و يا دادخواست تمکين بدهد؟

از تاريخ عقد زوجه مستحق نفقه و مهريه است و چه تمکين خاص (عمل زناشويی) داشته باشد چه نداشته باشد در مورد سوال، دادخواست های مذکور قابل طرح است به استثناء تمکين که وظيفه زوجه است نه زوج و با وقوع عقد ازدواج زن مالک مهريه است و ارتباطی به عدم تمکين و يا تمکين ندارد و هرزمان می تواند مطالبه نمايد ولی وقتی استحقاق دريافت نفقه را دارد که در تمکين مرد باشد و در صورت امتناع از تمکين مرد می تواند دادخواست الزام به تمکين را در دادگاه خانواده مطرح نمايد.

-25 آيا زوج نفقه را در اولين جلسه دادرسی بايد پرداخت کند و نفقه در ايام نامزدی به چه صورت است؟

خير، تا قطعيت محکوميت زوج و صدور اجرائيه زوج مکلف به پرداخت نيست ولی در هر صورت به مجرد اجرای صيغه عقد در غير موارد، حبس زوجه، مکلف به تمکين و زوج مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود و با ذکر اين نکته که نامزدی با دوران عقد قبل از مراسم ازدواج فرق دارد. در دوران نامزدی نفقه و مهريه وجود ندارد. الزام زوج به پرداخت نفقه پس ازمطالبه زوجه و صدور اجرائيه صورت می گيرد و قبل از وقوع عقد ازدواج در دوران نامزدی زوجه استحقاق مطالبه ودريافت نفقه را ندارد.

-26 آيا در دوران نامزدی مهريه و نفقه به زوجه تعلق می گيرد؟

خير، اگر عقد کرده باشد هم مهريه و هم نفقه به زوجه تعلق می گيرد. پس از عقد زن مالک مهريه می گردد و می تواند آن را مطالبه نمايد ولی استحقاق دريافت نفقه مستلزم تمکين وی از شوهر است مگر اين که زن بخواهد در اجرای ماده 1085قانون مدنی بخواهد از حق حبس استفاده نمايد.

300 هزار تومان ازدواج نمودم. / -27 در سال 1360 با مهريه 000حقوق ماهيانه ام را خرج و مخارج زندگی کردم. با شهادت فرزندان حال آيا می توانم کل حقوق و نفقه خود را از زوج مطالبه کنم؟ آيا مبلغ آﻧﻬا نيز مانند مهريه به روز محاسبه می شود؟

در صورتی که در دادگاه احراز کند از ايشان نفقه ای نگرفته ايد می توانيد آن را مطالبه کند. همچنين اگر اثبات

شود که حقوق خود را به قصد عدم تبرع در اختيار همسرتان قرار داده ايد می توانيد استرداد آن را بخواهيد به نرخ روزنمی توانيد درخواست کنيد.

-28 آيا نداشتن پرده بکارت از علل فسخ نکاح است؟

چون در مورد طلاق زوج می تواند بدون هيچ گونه دليلی همسرخويش را طلاق دهد اما اگرچه در قانون مدنی نداشتن پرده بکارت صراحتاً از موارد فسخ نکاح شمرده نشده است ليکن چنانچه زوجه نتواند اثبات نمايد که قبل از عقد، زوج را ازاين موضوع مطلع نموده است به استناد مفاد ماده 1128 قانون مدنی زوج حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

-29 در چه صورتی نصف اموال به زوجه تعلق می گيرد؟ آيا پذيرش قانون اجباری است يا اختياری و اين گونه وصول به مهريه مربوط می شود؟

تنصيف دارايی زوج قانون نيست بلکه توافقی است ميان زوجين که هنگام عقد ازدواج دائم زوج با امضاء شرايط ضمن عقدمندرج در نکاحنامه رسمی به زوجه وکالت بلاعزل می دهد تا درصورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد و يا اين که طبق تشخيص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تا نصف دارايی موجود که مرد در ايام زناشويی بدست آورده را به زوجه منتقل نمايد.

بنابراين در صورت تحقق شرايط مذکور با دادخواست زوجه دادگاه حکم به تنصيف دارايی مرد صادر خواهد نمود و موضوع ارتباطی به مهريه ندارد.

-30 در سند ازدواج درج شده است که زوج به زوجه وکالت بلاعزل داد هرگاه بخواهد و به هر طريق که مايل باشد به هر نوع که بخواهد طبق مقررات خود را مطلقه کند؟ آيا زوجه می تواندبدون مراجعه به دادگاه به محضر برود و طلاق بگيرد و برای طلاق چه مدارکی لازم است؟

خير، دفاتر طلاق چنين اختياری ندارند. شما بايد از طريق دادگاه با وکالتی که داريد اقدام نمائيد و شما بايد

دادخواست به دادگاه ارائه نمائيد. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق هرگونه تقاضای طلاق بايستی در

دادگاه خانواده مطرح گردد و مدارک لازم عبارتند از تصويرصفحات اول و دوم شناسنامه زوجه و نيز تصوير کليه صفحات سند نکاحيه.

-31 آيا همزمان با طلاق می توان دادخواست مطالبه مهريه را کرد؟

بله، همزمان می توان اقدام کرد.

-32 آيا شوهری که مهريه را پرداخت نموده می تواند بدون اجازه همسرش که هنوز عقد دائمی دارد، زن ديگری را اختيار کند؟

خير، چنين حقی ندارد. وفق ماده 16 قانون حمايت خانواده ها احصاء و رضايت همسر يکی از موارد طرح دعوی ازدواج مجدد است.

-33 آيا زوج می تواند بدون حضور همسرش در دفتر طلاق صيغه ی طلاق را جاری کند؟

بدون صدور رأی قطعی دادگاه نمی تواند اما چنانچه دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق صادر کرده باشد و قطعی هم شده باشد و اجرای صيغه طلاق فقط با ارائه حکم طلاق و يا گواهی عدم امکان سازش امکان پذير است.

-34 در صورت اخذ وکيل جهت طلاق دادن زن در ايران، آيا مرد می تواند در هيچ مرحله ای از دادرسی در ايران حضور نداشته باشد و تمام امور را به وکيل خود محول کند؟

بله، ضرورتی برای حضور موکل در دعاوی حقوقی نيست.

-35 آيا زنی که در مدت زندگی مشترک خود شاغل بوده و درآمدخود را در زندگی هزينه نکرده نيز می تواند مدعی جهت تنصيف دارايی مرد باشد؟

بله، منتهی زن در صورتی می تواند مدعی تنصيف دارايی زوج شود که اولاً زوج در سند رسمی ازدواج وکالت بلاعزل چاپ شده که در اسناد ازدواج حدود 15 سال اخير گنجانده شده را امضاء نموده باشد. ثانياً طلاق به درخواست زوجه نباشد يا اين که ناشی از سوء رفتار وی نباشد. به اين معنی که زوج بدون دليل دادخواست طلاق داده باشد. ثالثاً تنصيف دارايی شامل اموالی است که در زمان زندگی مشترک حاصل گرديده است و اموال ديگر را شامل نمی شود.

-36 آيا مردی که وکالت طلاق بلاعزل به زنش می دهد می تواندوکالت را باطل کند؟

ماده 679 قانون مدنی مقرر می دارد، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرايط شده است البته در صورتی که موکل ثابت نمايد عقد لازم موضوع وکالت بلاعزل وجود خارجی نداشته است از طريق دادگاه می تواند وکالت مذکور را باطل کند.

-37 مردی وکالت بلاعزل طلاق به زنش بدهد و آن زن وکيل اختيارکند، آيا دادگاه می تواند بدون شاهد و داور و موکل يک طرفه حکم صادر کند و حق تجديدنظرخواهی را از موکل بگيرد؟

اختيارات وکيل را موکل تعيين می نمايد، بنابراين اسقاط حق تجديدنظرخواهی و توکيل به غير بايد در وکالت نامه قيد شده باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعيين داور واظهارنظر داوران وجاهت قانونی ندارد.

-38 در دعاوی خانوادگی (درخواست طلاق- عدم امکان سازش) ازجانب زوج وجود وکيل الزامی است يا اختياری نحوه محاسبه اجرت المثل چگونه است؟

با توجه به رأی وحدت رويه انتخاب وکيل اختياری است وميزان اجرت المثل و محاسبه آن توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گيرد و محاسبه آن براساس جايگاه عرفی خانواده معلومات زوجه و سالهای زندگی مشترک و کارهای مثبت زوجه درزندگی مشترک مثل پرورش تعداد فرزندان، شير دادن به آﻧﻬامحاسبه و اعلام می گردد.

-39 آيا برای طلاق توافقی حضور مرد در جلسه دادرسی ضرورت دارد يا با دادن وکالت به شخص ديگر می تواند اين امر صورت پذيرد؟

حضور هيچ کدام از زوجين بر فرض داشتن وکيل الزامی نيست، منظور وکيل دادگستری است يعنی وکيلی که از مراجع قانونی پروانه وکالت داشته باشد والا ساير وکلايی که از طريق دفاتر اسناد رسمی وکالت به اصطلاح کاری دارند حق مراجعه به محاکم را ندارند.

-40 مدتی زوج با زوجه اختلاف دارد و زوج اصرار به طلاق دارد آيا زوجه در دادگاه حاضر نشود و خواستار طلاق نباشد آيا زوج می تواند يک طرفه طلاق بدهد؟

بله، مطابق قانون زوج می تواند هر زمانی که بخواهد همسرخويش را طلاق دهد حتی اگر زوجه طلاق نخواهد.

-41 چنانچه زوج بخواهد همسرش را طلاق بدهد نصف اموالی که درزمان زندگی مشترک بدست آورده اند آيا به زوجه تعلق می گيرديا خير؟ در سند ازدواج چيزی در مورد نصف اموال نوشته نشده است؟چنانچه شرط تا نيمی از دارايی در سند ازدواج به امضاءزوجين و با شرايط مقرر برسد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظائف زناشويی و سوءاخلاق و رفتار وی نباشد با صدور رأی طلاق و درخواست زوجه که در هنگام رسيدگی نسبت

به تا نيمی از دارايی در حق زوجه در رأی اظهارنظر می نمايد و عرف حاکم نيست. قبول شرط و رفتار زوجه ملاک است.

-42 مراحل طلاق برای زوجينی که (هنوز که زوج فقط عقد کرده وزندگی مشترک را شروع نکرده اند.) توافقی می خواهند طلاق بگيرند به چه صورتی است؟

در طلاق توافقی تفاوتی بين عقد و شروع، زندگی نيست. باطرح دادخواست مشترک مبنی بر طلاق توافقی در دادگاه خانواده و صورت جلسه ای که توافقات زوجين نسبت به مهريه و نفقه وساير حقوق احتمالی در آن منعکس و تعيين تکليف شده باشد ومعرفی داور برای هر کدام يک نفر و تکميل فرم داوری واظهار نظر ايشان دادگاه رأی طلاق را صادر خواهد و با مراجعه به دفاتر طلاق اجرا خواهد شد.

-43 اگر مادر در طلاق توافقی حضانت طفل 5 ماه خود را به پدرواگذار کرده باشد آيا دوباره می تواند حضانت را پس بگيرد؟به موجب ماه 1173 قانون مدنی در بحث حضانت مصلحت طفل درنظر گرفته می شود و ملاک صلاحيت هر يک از والدين برای حضانت است و حق تکليف هر يک از والدين از زمانی است که طرفين از نظر صلاحيت مساوی بوده در اين صورت اولويت با آن کسی است که طبق قانون حضانت طفل به او محول گرديده است.

-44 داور در انجام مراحل طلاق توافقی چه شرايطی را دارا باشد؟

شرايط داور وفق ماده 4 آئين نامه اجرايی تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح و مقررات طلاق عبارت از مسلمان بودن، آشنايی نسبی با مسائل شرعی خانوادگی، اجتماعی بودن، متأهل بودن، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد و از نظرسن به دادگاه محول گرديده است.

-45 در طلاق توافقی در دوران عقد وضعيت مطالبه مهريه چگونه است؟

وضعيت مهريه در طلاق توافقی براساس توافق طرفين است و نوع طلاق است و اگر توافق طرفين بر طلاق از نوع رجعی باشد همه مهريه و اگر خلع و مبارات باشد بنابر توافق تمام و يا قسمتی از مهريه از ناحيه زوجه بذل و زوج قبول بذل می نمايد.

-46 زوجه به چه صورتی می تواند به زوج وکالت جهت طلاق توافقی بدهد با عنايت به اين که کليه حقوق مالی را بخشيده برای گرفتن اين وکالت به کجا بايد مراجعه کرد؟

برای دادن وکالت می توانيد به يکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنيد. اگر مهريه و ساير حقوق مالی مانند نفقه را

بخشيده است. در وکالت نامه قيد شود که با بذل مهريه و ساير حقوق مالی می تواند از طرف شما خود را مطلقه نمايد. مدارک لازم کپی مصدق اصل شناسنامه يا کارت ملی و سند ازدواج. شما می توانيد به يک وکيل دادگستری نيز وکالت بدهيد تا به اتفاق هم دادخواست طلاق توافقی بدهيد.

-47 قبل از طلاق توافقی چه راهکارهايی وجود دارد که زوجه تقاضای ادعای مالی ننمايد؟

برای طلاق توافقی تمامی شرايط طرفين به صورت، صورت جلسه ای به امضاء زوجين می رسد از جمله بذل مهريه يا نحوه پرداخت و مقدار مهريه که همان صورت جلسه در حکم دادگاه خواهد آمد بنابراين آنچه مورد توافق شما باشد مبنای رأی دادگاه است!

-48 آيا در اولين جلسه رسيدگی به طلب مهريه توسط زن اگر مردهيچ گونه دفاعی نداشته باشد و موضوع را قبول کند، می تواندهمزمان تقاضای اعسار کند؟

در صورتی که دعوی خواهان را کاملاً بپذيرد دادنامه صادره قطعی خواهد بود. در اين صورت ترديدی در پذيرش دادخواست اعسار باقی نخواهد ماند اگرچه غالب حقوقدانان معتقدند درصورتی که دينی بر عهده کسی ثابت شد وی می تواند دادخواست اعسار را ارائه کند.

-49 آيا مرد می تواند تا زمان رأی دادگاه، اعسار از پرداخت مهريه درخواست تعليق رأی پرداخت مهريه را کند تا اعمال ماده 2 (نحوه اجرای محکوميتهای مالی) شامل آن نشود؟

خير، همچنين چيزی در قانون امکان ندارد.

-50 چه وقت می توان درخواست تقسيط و اعسار مهريه را داد که ماده 2 (نحوه اجرای محکوميتهای مالی) شامل نشود؟وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی در زمان مُعداجرا بودن محکوم به خواسته اعسار، مورد پذيرش دادگاه صادرکننده رأی قرار گيرد.ارسال در تاريخ چهارشنبه دوازدهم مهر 1391 توسط محمد حسین جوهر

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.